Znajdź pomoc

W Polsce ponad 90 % chorymi opiekują się najbliżsi: małżonkowie, dzieci, wnukowie czy inni członkowie rodzin. Przyjmują na siebie ogromy ciężar w trosce o leczenie, rehabilitację, opiekę dnia codziennego czy w końcu odpowiedzialność prawną.

Podstawowe Formy Opieki Zdrowotnej

Jest to najważniejsza i powszechnie dostępna część systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Z pierwszymi niepokojącymi objawami należy udać się do Lekarza POZ – lekarza rodzinnego, który sprawuje kompleksową opiekę medyczną nad pacjentem związaną z profilaktyką chorób, udzieleniem porad zdrowotnych, prowadzi badania bilansowe, w tym badania przesiewowe ( obowiązkowe i zalecane), kieruje pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala.

Lekarza rodzinnego należy poprosić o wnikliwą analizę stanu zdrowia pacjenta, u którego występują pierwsze niepokojące objawy.

Lekarz rodzinny sam nie powinien postawić ostatecznej diagnozy, ma obowiązek wystawić skierowanie do lekarza specjalisty neurologa lub psychiatry. Specjaliści wykonają niezbędne badania lekarskie, skierują na dalszą diagnostykę, terapię, przepiszą konieczne leczenie.

Dofinansowanie NFZ

Jeżeli chory potrzebuje np. wózka inwalidzkiego, piluchomajtek, pieluch anatomicznych itp. może je zakupić za niższą cenę dzięki refundacji z NFZ. Podstawą do uzyskania dofinansowania na zakup jest zlecenie na zaopatrzenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, potwierdzone w NFZ, do którego należy pacjent.

Ośrodki Pomocy Społecznej

To miejsce pierwszego kontaktu osób poszukujących pomocy społecznej i działają w każdej gminie. Pomagają w kierowaniu osób do domów pomocy społecznej lub kwalifikują do wypłaty zasiłku. Świadczą usługi opiekuńcze. Odpłatność za usługi zależna jest od sytuacji rodzinnej. Udzielają też porad specjalistycznych.

Można uzyskać też dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ( na wniosek osób niepełnosprawnych), dofinansowanie na uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Środowiskowe Domy Samopomocy

To ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pobyt jest czasowy. Można korzystać z Warsztatów Terapii Zajęciowej czy też być skierowanym do Domu Pomocy Spolecznej.

Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa

Z tego świadczenia skorzystać mogą osoby, które nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak potrzebują dodatkowej opieki i pomocy w domu. Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze

Jest to placówka przeznaczona dla osób przewlekle chorych, które nie wymagają dalszego pobytu w szpitalu, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności, niesamodzielność w samoopiece i samopielęgnacji oraz potrzebę stałej kontroli lekarskiej, rehabilitacji i profesjonalnej pielęgnacji mogą zostać umieszczone w zakładzie opiekuńczo – leczniczym. Jednak pobyt jest ograniczony czasowo i zależny od stopnia sprawności fizycznej oraz stanu zdrowia pacjenta.

Domy Pomocy Społecznej

Jest to miejsce, gdzie osoba starsza, samotna lub niepełnosprawna może przebywać na stałe lub czasowo. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu pomocy społecznej powinna złożyć we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania Miejskim, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej podanie o skierowanie do wskazanego DPSu, a pracownik socjalny ośrodka pomocy ma obowiązek odwiedzić osobę zainteresowaną i udzielić niezbędnych informacji oraz pomóc w skompletowaniu potrzebnej dokumentacji.

Porady Prawne

Orzeczenie o niepełnosprawności

Pozwala na skorzystanie z wielu ulg i przywilejów. Np. z nim można się starać o dofinansowanie z PFRONu. Wydawaniem orzeczeń zajmują się zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Ubezwłasnowolnienie

To bardzo trudna decyzja. Jednak może przyjść taki moment, gdzie powinno się wystąpić do Sądu Rodzinnego o ubezwłasnowolnienie osoby chorej na Alzheimera. Kodeks Cywilny przewiduje taką formę ograniczenia czynności prawnych dla osób, u których wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innych zaburzeń psychicznych stwierdzono, iż nie jest ona w stanie kierować swoim postępowaniem. Dotyczy to również osób z zespołami demencyjnymi. Chory z postępującą chorobą będzie często wymagał interwencji medycznych, na które wymagana jest zgoda pacjenta. W przypadku choroby Alzheimera jest to niemożliwe. I często ubezwłasnowolnienie jest niezbędne do sprawowania opieki nad chorym.